Quy định về thanh toán trong đại lý?

Hỏi: Quy định về thanh toán trong đại lý?

Đáp: Căn cứ điều 176, luật thương mại 2005 quy định về thanh toán trong đại lý như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định.

error: Content is protected !!