Quy định về quyền của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá?

Hỏi: Quy định về quyền của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá?

Đáp: Căn cứ điều 191, luật thương mại 2005 quy định về quyền của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá như sau:
– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người bán hàng có các quyền sau đây:
+ Nhận tiền hàng đã bán đấu giá và khoản chênh lệch thu được trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 204 của Luật thương mại 2005 hoặc nhận lại hàng hoá trong trường hợp đấu giá không thành;
+ Giám sát việc tổ chức bán đấu giá hàng hoá.

error: Content is protected !!