Quy định về quyền của bên thuê quảng cáo thương mại?

Hỏi: Quy định về quyền của bên thuê quảng cáo thương mại?

Đáp: Căn cứ điều 111, luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên thuê quảng cáo thương mại như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền sau đây:
+ Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

error: Content is protected !!