Quy định về nghĩa vụ của bên đại diện?

Hỏi: Quy định về nghĩa vụ của bên đại diện?

Đáp:

Căn cứ điều 145, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên đại diện như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có các nghĩa vụ sau đây:
+Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và vì lợi ích của bên giao đại diện;
+ Thông báo cho bên giao đại diện về cơ hội và kết quả thực hiện các hoạt động thương mại đã được uỷ quyền;
+ Tuân thủ chỉ dẫn của bên giao đại diện nếu chỉ dẫn đó không vi phạm quy định của pháp luật;
+ Không được thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc của người thứ ba trong phạm vi đại diện;
+ Không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn hai năm, kể từ khi chấm dứt hợp đồng đại diện;
+ Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hoạt động đại diện.

error: Content is protected !!