Phương pháp thỏa thuận trong luật hành chính?

Hỏi: Phương pháp thỏa thuận trong luật hành chính?

Đáp: Tồn tại ý chí của các bên tham gia quan hệ pháp luật.
Ví dụ: trong giao kết hợp đồng hành chính, trong ban hành các quyết định liên tịch. Ở đây tồn tại quan hệ pháp luật hành chính ngang.
Nhưng ngay cả trong trường hợp này thì quan hệ ngang cũng chỉ là tiền đề cho sự xuất hiện các quan hệ dọc, vì rằng sau khi hợp đồng hành chính và các quyết định liên tịch được kí kết, ban hành, thì các hợp đồng và quyết định này sẽ trở thành mệnh lệnh đối với các cơ quan cấp dưới của chể thể kí kết, ban hành. Lúc này, quan hệ này không còn quan hệ bình đẳng nữa.

error: Content is protected !!