Pháp luật dân sự là gì?

Hỏi: Pháp luật dân sự là gì?

Đáp: Pháp luật dân sự là bao gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản dưới hình thức hàng hoá – tiền tệ và một số quan hệ nhân thân phi tài sản. Những chế định cơ bản của luật dân sự như chế định quyền sở hữu, chế định hợp đồng dân sự, chế định quyền thừa kế, chế định quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…

error: Content is protected !!