Pháp luật đại cương là gì?

Hỏi: Pháp luật đại cương là gì?

Đáp: “Pháp luật đại cương” là một môn khoa học xã hội bắt buộc rất quan trọng trong chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Môn khoa học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về hai “hiện tượng” nhà nước và pháp luật trong xã hội, hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật Xã hội chủ nghĩa nói riêng. Những kiến thức cơ bản này sẽ là cơ sở giúp cho sinh viên có nhận thức, quan điểm đúng đắn về nhà nước và xã hội mà chúng ta đang sống.

error: Content is protected !!