Phân tích quyền đối với bất động sản liền kề?

Hỏi: Phân tích quyền đối với bất động sản liền kề?

Đáp: * Khái niệm: Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hưuũ của người khác (bất động sản hưởng quyền).
* Đặc điểm:
– Là quyền gắn liền, đi theo các bất động sản đặc định chứ không phải quyền theo chủ thể;
– Mục đích sử dụng bị hạn chế.
* Phân loại:
– Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề
– Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác
– Quyền về lối đi qua
– Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác
* Hiệu lực: đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác
* Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề:
1. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người
2. Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền
3. Theo thoả thuận của các bên
4. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!