Phân loại và giới hạn của quyền dân sự?

Hỏi: Phân loại và giới hạn của quyền dân sự?

Đáp:

* Phân loại quyền dân sự: Quyền dân sự gồm 2 loại: quyền tài sản và quyền nhân thân (quyền không có tính tài sản)
– Quyền tài sản: Gọi là có tính chất tài sản những quyền định giá được bằng tiền, là quan hệ giữa các chủ thể mà có đối tượng là một vật có giá trị tài sản.
– Quyền nhân thân: Là quyền gắn với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác liên quan có quy định khác.
* Giới hạn của quyền dân sự: Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục đích khác trái pháp luật.

error: Content is protected !!