Nội dung của quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Nội dung của quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: Cũng như mọi QPPl khác, QPPLHC điều chỉnh các quan hệ quản lý trước hết bằng cách định ra các quyền và nghĩa vụ có quan hệ tương hỗ với nhau của các chủ thể luật hành chính trong các hoạt động, các môi trường quản lý khác nhau. Những đặc trưng chủ yếu của luật hành chính là điều chỉnh quan hệ mang tính chất chấp hành và điều hành. Bởi vây, nội dung chủ yếu củ QPPLHC nằm trong phần quy định của nó.
Chủ thể luật hành chính là bất kì cơ quan, tổ chức, các nhân nào được QPPLHC quy định, bao gồm: CQNN, cán bộ công chức, tổ chức xã hội , công dân VN, tổ chức và công dân nước ngoài, người không có quốc tịch. Đối với bất kì chủ thể nào, quyền phải được quy định phù hợp, tương ứng với các nghĩa vụ cơ bản.
Trách nhiệm là một yếu tố không thể thiếu của nội dung QPPLHC. Trách nhiệm ở đây được hiểu là việc áp dụng các biện pháp được quy định trong phần chế tài của QPLHC đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ của mình. Do đó, trách nhiệm là cơ chế pháp lý bảo đảm quyền và nghĩa vụ PLHC.
Ngoài ra, quyền của chủ thể này cần phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể khác.

error: Content is protected !!