Những quy định về vấn đề áp dụng chế tài trong thương mại đối với vi phạm không cơ bản?

Hỏi: Những quy định về vấn đề áp dụng chế tài trong thương mại đối với vi phạm không cơ bản?

Đáp: Căn cứ điều 293, luật thương mại 2005 quy định về áp dụng chế tài trong thương mại đối với vi phạm không cơ bản như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên bị vi phạm không được áp dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng đối với vi phạm không cơ bản.

error: Content is protected !!