Những quy định về thù lao gia công?

Hỏi: Những quy định về thù lao gia công?

Đáp: Căn cứ điều 183, luật thương mại 2005 quy định về thù lao gia công như sau:
– Bên nhận gia công có thể nhận thù lao gia công bằng tiền hoặc bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công.
– Trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, nếu bên nhận gia công nhận thù lao gia công bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công thì phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu đối với sản phẩm, máy móc, thiết bị đó.

error: Content is protected !!