Những quy định về quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác ?

Hỏi: Những quy định về quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác ?

Đáp: Căn cứ điều 299, luật thương mại 2005 quy định về quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác như sau:
– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác.
– Trường hợp bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

error: Content is protected !!