“Những cơ quan nào có trách nhiệm cung cấp thông tin? “

Hỏi: Những cơ quan nào có trách nhiệm cung cấp thông tin?

Đáp: Những cơ quan nào có trách nhiệm cung cấp thông tin?
Khoản 1 Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin quy định: “cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 [về thông tin công dân không được tiếp cận] của Luật; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 [về thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện] của Luật thì cơ quan nhà nước cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.”
Như vậy, Luật Tiếp cận thông tin quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, từ cơ quan lập pháp, hành pháp, đến cơ quan tư pháp, từ các cơ quan trung ương đến các cơ quan ở địa phương, như Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Kiểm toán nhà nước; Hội đồng nhân dân các cấp; Uỷ ban nhân dân các cấp… trong việc cung cấp thông tin cho công dân.

Quy định về cung cấp thông tin đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã
Do Ủy ban nhân dân cấp xã là nơi tiếp nhận hầu hết các thông tin chính thức của các cơ quan nhà nước cấp trên (như các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật…) và là cấp cơ sở gần với người dân nhất, là nơi cung cấp và giải đáp mọi nhu cầu, vướng mắc cho người dân, nên để tạo thuận lợi cho công dân và giảm chi phí tiếp cận thông tin cho công dân, khoản 1 và điểm h khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin cũng quy định: ngoài trách nhiệm cung cấp thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, Ủy ban nhân dân cấp xã còn có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nhận được từ cơ quan khác để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cung cấp cho công dân khác thông tin trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

error: Content is protected !!