Những ai không bị coi là có án tích sau khi bị kết án ?

Hỏi: Những ai không bị coi là có án tích sau khi bị kết án ?

Đáp: Những người không bị coi là có án tích sau khi bị kết án bao gồm: 1/ Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng; 2/Người được miễn trách nhiệm hình sự; 3/Người bị kết án là từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; 4/Người bị kết án là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; 5/Người bị áp dụng biện pháp tư pháp.

error: Content is protected !!