Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại được quy định như thế nào?

Hỏi: Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 13, luật thương mại 2005 quy định về nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại như sau:
-Trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thoả thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định trong Luật này và trong Bộ luật dân sự.

error: Content is protected !!