Người tổ chức đấu giá là gì? Người bán hàng là gì?

Hỏi: Người tổ chức đấu giá là gì? Người bán hàng là gì?

Đáp: Căn cứ điều 186, luật thương mại 2005 quy định về người tổ chức đấu giá, người bán hàng như sau:
– Người tổ chức đấu giá là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá.
– Người bán hàng là chủ sở hữu hàng hoá, người được chủ sở hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!