Người tham gia đấu giá là gì? Người điều hành đấu giá là gì?

Hỏi: Người tham gia đấu giá là gì? Người điều hành đấu giá là gì?

Đáp: Căn cứ điều 187, luật thương mại 2005 quy định về người tham gia đấu giá, người điều hành đấu giá như sau:
– Người tham gia đấu giá hàng hoá là tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá.
– Người điều hành đấu giá là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá.

error: Content is protected !!