Nghĩa vụ của khác hàng trong dịch vụ giám định được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của khác hàng trong dịch vụ giám định được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 265, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của khách hàng như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:
+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các tài liệu cần thiết cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định khi có yêu cầu;
+ Trả thù lao dịch vụ giám định và các chi phí hợp lý khác.

error: Content is protected !!