Nghĩa vụ của chi nhánh trong thương nhân nước ngoài được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của chi nhánh trong thương nhân nước ngoài được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 20, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của Chi nhánh như sau:
– Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.
– Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!