Nghĩa vụ của bên giao đại diện được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên giao đại diện được quy định như thế nào?

Đáp:

Căn cứ điều 146, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên giao đại diện như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại diện có các nghĩa vụ sau đây:
+ Thông báo ngay cho bên đại diện về việc giao kết hợp đồng mà bên đại diện đã giao dịch, việc thực hiện hợp đồng mà bên đại diện đã giao kết, việc chấp nhận hay không chấp nhận các hoạt động ngoài phạm vi đại diện mà bên đại diện thực hiện;
+ Cung cấp tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết để bên đại diện thực hiện hoạt động đại diện;
+ Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại diện;
+ Thông báo kịp thời cho bên đại diện về khả năng không giao kết được, không thực hiện được hợp đồng trong phạm vi đại diện.

error: Content is protected !!