Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa được quy định theo pháp luật Việt Nam như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa được quy định theo pháp luật Việt Nam như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 49, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ bảo hành hàng hoá như sau:
– Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận.
– Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép.
– Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

error: Content is protected !!