“Năm 2001, gia đình tôi có di dân theo diện giãn dân và chuyển đến tại mảnh đất mà gia đình tôi đã khai hoang sử dụng từ năm 1980. Gia đình tôi được giao 200m2 đất ở nhưng chưa có giấy chứng nhận (có thẻ di dân). Hỏi: (i) Tôi muốn làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất đó được không? (ii) Trình tự, thủ tục như thế nào? “

Hỏi: Năm 2001, gia đình tôi có di dân theo diện giãn dân và chuyển đến tại mảnh đất mà gia đình tôi đã khai hoang sử dụng từ năm 1980. Gia đình tôi được giao 200m2 đất ở nhưng chưa có giấy chứng nhận (có thẻ di dân).
Hỏi: (i) Tôi muốn làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất đó được không? (ii) Trình tự, thủ tục như thế nào?

Đáp: Căn cứ pháp lý:
– Luật đất đai 2013
– Nghị định 43/2014/NĐ-CP
– Nghị định 01/2017/NĐ-CP
Với tình huống của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:
(i) Theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013 và Điều 18, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 và Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai, trường hợp gia đình bạn được Nhà nước giao đất theo diện giãn dân sẽ được xem xét để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(ii) Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:
Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất tại Bộ phận giao dịch một cửa thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.
Bước 2. Bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ, chuyển hồ sơ đến lãnh đạo Sở để giao cho Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức thực hiện các công việc giải quyết hồ sơ theo quy định.
Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 5. Người sử dụng đất nộp phí, lệ phí và nhận Giấy chứng nhận.

error: Content is protected !!