. Một quốc gia có thể tiến hành hoạt động bảo hộ công dân với người không mang quốc tịch của quốc gia đó.

Hỏi: . Một quốc gia có thể tiến hành hoạt động bảo hộ công dân với người không mang quốc tịch của quốc gia đó.

Đáp: Đúng. Trong một số trường hợp, một quốc gia có thể tiến hành các hoạt động bảo hộ công dân với người không phải là công dân của quốc gia đó. Ví dụ:
– Quốc gia này được quốc gia mà người cần bảo hộ là công dân nhờ tiến hành bảo hộ, hoặc;
– Trường hợp đối với “công dân liên minh Châu Âu”, Điều 23 Hiệp ước về chức năng của Liên minh Châu Âu quy định: một công dân liên minh Châu Âu có quyền nhận được sự bảo hộ công dân từ bất kỳ một quốc gia thành viên liên minh Châu Âu nào trên quốc gia thứ ba, nếu tại đó quốc gia mà người này mang quốc tịch không có cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự.

error: Content is protected !!