Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Hiến pháp

Hỏi: Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Hiến pháp

Đáp: Luật hành chính có mối quan hệ mật thiết với luật hiến pháp. Trong nhiều trường hợp không thể phân đinh ranh giới hai ngành luật này, nhưng chúng có ranh giới.
Luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống các ngành luật XHCN VN, vì các QHXH mà luật hiến pháp điều chỉnh là cơ bản nhất, quan trọng nhất.
Luật hiến pháp quy định tổ chức hoạt động của mọi chủ thể, còn luật hành chính quy định về hoạt động quản lý nhà nước.
Như vậy, đối tượng điều chỉnh của luật hiến pháp rộng hơn luật hành chính. Văn bản cơ bản của HTPL VN, cũng là văn bản cơ bản chứa các quy phạm luật hiến pháp, là hiến pháp. Hiến pháp và các văn bản khác của luật hiến pháp quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, làm cơ sở, nền tảng cho hoạt động HCNN. Có thể khái quát quan hệ giữa hai ngành luật bằng câu sau: luật hành chính cụ thể hóa, chi tiết hóa và bổ sung các quy định của Hiến pháp và nói chung của luật hiến pháp , đặt ra cơ chế bảo đảm thực hiện chúng.
VD: luật hành chính cụ thể hóa, chi tiết hóa và bổ sung các quy định của luật hiến pháp về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức, thẩm quyền của các cơ quan quản lý quan trọng nhất (Chính phủ, Bộ, UBND), về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…

error: Content is protected !!