. Mọi điều ước quốc tế đều pháp sinh hiệu lực ngay sau khi quốc gia thành viên thực hiện hành vi thể hiện sự đồng ý ràng buộc với điều ước quốc tế.

Hỏi: . Mọi điều ước quốc tế đều pháp sinh hiệu lực ngay sau khi quốc gia thành viên thực hiện hành vi thể hiện sự đồng ý ràng buộc với điều ước quốc tế.

ĐÁp: Sai. Khi thực hiện các hành vi thể hiện sự đồng ý ràng buộc với điều ước quốc tế (bao gồm ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập) tức là các quốc gia sẽ trở thành thành viên của điều ước quốc tế. Thời điểm phát sinh hiệu lực của điều ước quốc tế phụ thuộc vào những thể thức và vào thời điểm mà điều ước ấn định hoặc theo sự thỏa thuận của các quốc gia tham gia đàm phán (Điều 24 Công ước Viên 1969 về luật điều ước quốc tế).
Ví dụ, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ gia đình: “Công ước này có hiệu lực kể từ ngày thứ 30 sau khi ký văn bản phê chuẩn hoặc gia nhập thứ 20 được Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu” (Khoản 1 Điều 27).

error: Content is protected !!