Mở thầu là gì? Những quy định về mở thầu?

Hỏi: Mở thầu là gì? Những quy định về mở thầu?

Đáp: Căn cứ điều 224, luật thương mại 2005 quy định về mở thầu như sau:
– Mở thầu là việc tổ chức mở hồ sơ dự thầu tại thời điểm đã được ấn định hoặc trong trường hợp không có thời điểm được ấn định trước thì thời điểm mở thầu là ngay sau khi đóng thầu.
– Những hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn phải được bên mời thầu mở công khai. Các bên dự thầu có quyền tham dự mở thầu.
– Những hồ sơ dự thầu nộp không đúng hạn không được chấp nhận và được trả lại cho bên dự thầu dưới dạng chưa mở.

error: Content is protected !!