Luật tố tụng hình sự có các phương pháp điều chỉnh nào ?

Hỏi: Luật tố tụng hình sự có các phương pháp điều chỉnh nào ?

Đáp: Luật tố tụng hình sự có 02 phương pháp điều chỉnh chính: phương pháp quyền uy và phương pháp phối hợp-chế ước. 1/ Phương pháp quyền uy điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng. Các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có tính chất bắt buộc đối với người tham gia tố tụng và các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. Bằng phương pháp này, chủ thể có thẩm quyền thực hiện quyền lực thông qua việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng. 2/Phương pháp phối hợp-chế ước điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ quan có thẩm quyền điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Các cơ quan có nhiệm vụ phối hợp với nhau để tiến hành các hoạt động tố tụng của mình theo quy định pháp luật và kiểm tra, giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Ngoài ra còn có một số phương pháp điều chỉnh khác: phương pháp quy định, phương pháp ghi nhận,..

error: Content is protected !!