“Kiến nghị về việc cấp hộ chiếu và giấy thông hành đối với người dân vùng biên giới? “

Hỏi: Kiến nghị về việc cấp hộ chiếu và giấy thông hành đối với người dân vùng biên giới?

Đáp: “Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân”. Hiện nay, việc cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, trong đó, Luật đã quy định rất cụ thể về căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam.
“Giấy thông hành là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên giới”. Việc cấp giấy thông hành cho cư dân biên giới được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và căn cứ vào các điều ước quốc tế song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền của các nước có chung đường biên giới với nước ta (Trung Quốc, Lào, Campuchia). Do mỗi Hiệp định quy định về đối tượng cư dân vùng biên giới khác nhau (Campuchia, Trung Quốc: cư dân tại xã, phường, thị trấn biên giới; Lào: cư dân tại tỉnh biên giới) nên không thể quy định chung giấy thông hành cho cư dân vùng biên giới.

error: Content is protected !!