Khẳng định: Hành vi sử dụng tài sản có giá trị trên 4 triệu đồng đã mượn của người khác vào mục đích bất hợp pháp bị coi là phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Hỏi: Khẳng định: Hành vi sử dụng tài sản có giá trị trên 4 triệu đồng đã mượn của người khác vào mục đích bất hợp pháp bị coi là phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?

Đáp: Khẳng định. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 175 về hành vi khách quan của Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: “…sử dụng tài sản đó và mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”. Theo đó, trong trường hợp sử dụng tài sản đã mượn của người khác vào mục đích bất hợp pháp nhưng vẫn có khả năng trả lại tài sản thì không cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

error: Content is protected !!