Khái niệm và vai trò của kỹ thuật soạn thảo văn bản?

Hỏi:Khái niệm và vai trò của kỹ thuật soạn thảo văn bản?

Đáp: – Khái niệm: Kỹ thuật soạn thảo văn bản là tổng thể những quy tắc, những yêu cầu trong quá trình soạn thảo văn bản bao gồm cả những quy tắc, nguyên tắc tổ chức hoạt động của chủ thể ban hành văn bản, đến những yêu cầu đòi hỏi có tính chất kỹ thuật nghiệp vụ của người được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản.
– Vai trò của Kỹ thuật soạn thảo văn bản.
● Kỹ thuật soạn thảo văn bản bảo đảm cho tư tưởng, ý chí của chủ thể ban hành văn bản được thể hiện một cách rõ ràng, đầy đủ nhất trong văn bản. Kỹ thuật soạn thảo văn bản cũng nhằm thể hiện những nội dung và hình thức thích hợp, đơn giản làm cho mọi người đọc văn bản hiểu đúng và chính xác những yêu cầu của chủ thể ban hành văn bản.
● Trong các loại văn bản, văn bản pháp luật chứa đựng những quy tắc nhằm xác lập cách xử sự của cá nhân trong xã hội. Do đó, văn bản PL đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống văn bản. Muốn cho mọi người chấp hành tốt pháp luật của nhà nước cũng cần thiết có kỹ thuật soạn thảo văn bản QPPL, được gọi là kỹ thuật lập quy (lập pháp).

error: Content is protected !!