Khái niệm quản lý hành chính nhà nước

Hỏi: Khái niệm quản lý hành chính nhà nước

Đáp: ● Khái niệm quản lý
Quản lý là tác động định hướng bất kì lên một hệ thống nào đó nhằm trật tự hóa nó và hướng nó phát triển phù hợp với những quy luật nhất định.
Là tác động định hướng nên quản lý có các yếu tố cấu thành gồm:
+ Chủ thể: là nơi phát sinh tác động quản lý
+ Khách thể: là cái mà tác dộng quản lý hướng tới- đó là hành vi của đối tượng bị quản lý và mục đích, nhiệm vụ quản lý là đích mà chủ thể hướng tới.
● Khái niệm quản lý hành chính nhà nước
– Theo nghĩa rộng: quản lý nhà nước là toàn bộ mọi hoạt động của nhà nước nói chung, mọi hoạt động mang tính chất nhà nước nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước
Chủ thể quản lý nhà nước theo nghĩa rộng là tất cả các cơ quan nhà nước của bộ máy nhà nước, tức là cả ba hệ thống cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bên cạnh đó còn có nhân dân thực hiện quản lý nhà nước khi thực hiện trưng cầu dân ý, các tổ chức xã hội, các cơ quan xã hội… cũng là chủ thể quản lý nhà nước nếu được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng nhà nước.
– Theo nghĩa hẹp: quản lý nhà nước là hoạt động chấp hành hiến pháp, luật và điều hành trên cơ sở hiến pháp và các luật. Do đó, quản lý nhà nước theo nghĩa rộng bao gồm quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp.
Chủ thể quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp là toàn bộ hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước đứng đầu là Chính phủ và các cơ quan phái sinh từ chúng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc.
⮚ Hoạt động hành chính nhà nước Việt Nam là hoạt động mang tính chất chấp hành và điều hành của cơ quan nhà nước Việt Nam và của những cá nhân, cơ quan, tổ chức được trao quyền tiến hành trên cơ sở và để thi hành luật nhằm thực hiện thường xuyên, hiệu quả các nhiệm vụ, chức năng quản lý trên mọi lĩnh vực hoạt động hành chính- chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của đát nước.

error: Content is protected !!