Khái niệm nguồn của Luật Hành chính Việt Nam

Hỏi: Khái niệm nguồn của Luật Hành chính Việt Nam

Đáp: Nguồn của LHC là một loại nguồn pháp luật, là những hình thức chứa các QPPLHC.
Theo pháp luật nước ta, nguồn pháp luật nói chung và nguồn của LHC chỉ là các văn bản QPPL, là hình thức thể hiện duy nhất của các quyết định quy phạm PLHC.

error: Content is protected !!