Khái niệm hành chính?

Hỏi: Khái niệm hành chính?

Đáp: – Hành chính theo nghĩa rộng là chỉ những hoạt động, những tiến trình chủ yếu có liên quan đến những biện pháp để thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trước (VD: Mục tiêu phát triển nông nghiệp là sử dụng triệt để các loại đất đai (đặc biệt là đồi núi trọc), Chính phủ đề ra mục tiêu trồng rừng phủ xanh đồi trọc, giao đất, giao rừng cho nhân dân. Để đạt mục tiêu dó, Chính phủ thực hiện các biện pháp như giao đất, giao rừng cho nhân dân, cho vay vốn… và những hoạt động đó là các hoạt động hành chính, chỉ có cơ quan nhà nước mới thực hiện được).
Khi có từ 2 người trở lên cùng làm việc với nhau, thì lúc đó xuất hiện một hình thức thô sơ của quản lý. Dạng quản lý này chính là hoạt động hành chính, hay nói cách khác, hành chính chính là một dạng của quản lý (quản lý có nghĩa rộng hơn hành chính, nói hành chính nghĩa là đã bao hàm cả quản lý).
Hành chính như là một loại hoạt động chung nhất của các nhóm người hợp tác với nhau để hoàn thành các mục tiêu mà họ muốn hướng tới. Như vậy, hành chính chính là những biện pháp tổ chức các nhóm người hợp tác trong hoạt động với nhau để thực hiện những mục tiêu mà cả nhóm người đó muốn hướng tới.
– Theo nghĩa hẹp, hành chính là những hoạt động quản lý các công việc của nhà nước và như vậy, hành chính xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước (khi nhà nước ra đời thì cũng xuất hiện ngay hoạt động hành chính, nó cũng tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của nhà nước).
Trong khoa học luật hành chính Việt Nam và các nước khác, thuật ngữ “hành chính” tức là quản lý, nên hành chính nhà nước là hoạt động quản lý nhà nước với nghĩa là hoạt dộng chấp hành và điều hành nhà nước.
Khi nói về “luật hành chính” với ý nghĩa là một ngành luật có thể nói rằng đó là ngành luật về “hoạt động quản lý nhà nước”, được hiểu với nghĩa hẹp, là hành chính nhà nước, là hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước nước, tức là hoạt động chấp hành và điều hành mang tính quyền lực nhà nước, của cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức xã hội nếu được Nhà nước trao quyền).

error: Content is protected !!