Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính

Hỏi: Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính

Đáp: ● Khái niệm
QHPLHC là hình thức pháp lý của quan hệ quản lý xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của QPPLHC đối với quan hệ đó, mà các bên tham gia QHPLHC mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý do QPPLHc tương ứng đã dự kiến trước.
● Đặc điểm
– Đặc điểm chung:
+ tính ý chí
+ là một quan hệ tư tưởng thuộc thượng tầng kiến trúc pháp lý
+ xuất hiện trên cơ sở quy phạm
+ các bên tham gia quan hệ được giao quyền và phải thực hiện nghĩa vụ nhất định tương ứng với các quyền đó
+ được nhà nước bảo đảm thực hiện
– Đặc điểm riêng
+ Nội dung của QHPLLHC được quy định bởi đặc thù của quan hệ chấp hành và điều hành, trong đó chủ yếu là tính bất bình đẳng của quan hệ đó.
+ chủ thể: bắt buộc là CQNN mà trong đó chủ yếu là cơ quan quản lý và chủ thể tham gia vào quản lý nhà nước (chịu sự quản lý)
+ QHPLHC có thể xuất hiện theo sáng kiến của bất kì bên nào (CQNN, công dân…) mà không nhất thiết phải có sự đồng ý của bên kia, trừ những ngoại lệ.
+ đa phần các tranh chấp giữa các bên tham gia QHPLHc được giải quyết theo thủ tục hành chính.
+ nếu bất kì bên nào vi phạm yêu cầu của luật hành chính thì phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, trước cơ quan, người có thẩm quyền đại diện cho nhà nước.

error: Content is protected !!