Khái niệm công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài?

Hỏi: Khái niệm công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài?

Đáp: Công nhận bản án dân sự của Tòa án nước ngoài có nghãi là cho phép được coi bản án dân sự nước đó là sự khẳng định các quyền và nghĩa vụ dân sự theo đúng như bản án dân sự trong nước.
Bản án dân sự hiểu theo nghĩa chung nhất là các bản án, quyết định dân sự do cơ quan có thẩm quyền ban hành để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, thương mại, lao động… phát sinh giữa các chủ thể là cá nhân hoặc pháp nhân tư và do luật tư điều chỉnh. Bản án dân sự của tòa án nước ngoài là các bản án dân sự được tuyên bởi các tòa án nằm ngoài lãnh thổ nước mình và theo quy định của nước mình được coi là bản án, quyết định dân sự.
Những bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như bản án, quyết định dân sự của Tòa án Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự. Nhà nước Việt Nam đảm bả việc chuyển tiền, tài sản thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành từ Việt Nam ra nước ngoài.

error: Content is protected !!