Khái niệm, ý nghĩa, phân loại thời hiệu?

Hỏi: Khái niệm, ý nghĩa, phân loại thời hiệu?
Đáp:

* Khái niệm: Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúcc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật định
* Ý nghĩa: Thời hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định các quan hệ dân sự. Với các tổ chức, việc quy định thời hiệu buộc các đơn vị này phải kiểm soát và có trách nhiệm trong mọi hoạt động, trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ thể, của nhà nước.
* Phân loại: Thời hiệu gồm 3 loại: thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự, thời hiệu khởi kiện.
– Thời hiệu hưởng quyền dân sự: Là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó, chủ thể được hưởng quyền dân sự. Ở đây, thời hiệu là một sự kiện pháp lý làm phát sinh quyền dân sự cho chủ thể nhưng không phải bất cứ quyền dân sự nào cũng có thể được xác lập, mà chỉ trong những trường hợp được pháp luật quy định.
– Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự: Là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.
– Thời hiệu khởi kiện: Là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vị xâm phạm, nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. Tuy nhiên, nếu các bên không yêu cầu toà án áp dụng thời hiệu thì toà án tiếp tục công nhận quyền và nghia vụ của các bên. Thười hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu toà án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.

error: Content is protected !!