Khái niệm, đặc điểm pháp lý và thời điểm phát sinh của năng lực pháp luật Dân sự cá nhân?

* Khái niệm: Năng lực pháp luật cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.
* Đặc điểm pháp lý:
– Có từ khi sinh ra và chấm dứt khi người đó chết đi;
– Không bị hạn chế, trừ trường hợp luật định
* Thời điểm phát sinh: Pháp luật Dân sự Việt Nam lấy quan điểm: Thời điểm phát sinh năng lực dân sự là thời điểm cá nhân được sinh ra, cụ thể là khi cá nhân cất tiếng khóc đầu tiên.

error: Content is protected !!