Hoạt động thương mại là gì?

Hỏi: Hoạt động thương mại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 3, luật thương mại 2005, quy định về các từ ngữ như sau:Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

error: Content is protected !!