Hình thức áp dụng pháp luật do ai thực hiện?

Hỏi: Hình thức áp dụng pháp luật do ai thực hiện?

Đáp: Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, cụ thể là hoạt động áp dụng pháp luật chỉ do những cơ quan nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền tiến hành. Mỗi cơ quan nhà nước hay nhà chức trách trong phạm vi thẩm quyền của mình được phép tiến hành một số những hoạt động áp dụng pháp luật nhất định.

error: Content is protected !!