Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác có thể thực hiện những loại đăng ký nào?

Hỏi: Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác có thể thực hiện những loại đăng ký nào?

Đáp: Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác cung cấp cho người sử dụng thực hiện các loại đăng ký như: đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng; đăng ký thay đổi; xóa đăng ký; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.

error: Content is protected !!