Giáo dục pháp luật là gì?

Hỏi: Giáo dục pháp luật là gì?

Đáp: Giáo dục pháp luật là sự tác động một cách có hệ thống có mục đích và thường xuyên tới nhận thức của con người nhằm trang bị cho mỗi người một trình độ kiến thức pháp lý nhất định để từ đó có ý thức đúng đắn về pháp luật, tôn trọng và tự giác xử sự theo yêu cầu của pháp luật.

error: Content is protected !!