“Gia đình tôi gồm có 7 người (6 người trên 18 tuổi) nhưng sổ đỏ nhà nước cấp cho gia đình chỉ ghi cấp cho bố mẹ của chúng tôi. Bà nội tôi và chúng tôi không có tên trong sổ đỏ. Vậy khi cho mượn sổ ủy quyền hay thế chấp có cần chữ ký của chúng tôi và bà tôi không? “

Hỏi: Gia đình tôi gồm có 7 người (6 người trên 18 tuổi) nhưng sổ đỏ nhà nước cấp cho gia đình chỉ ghi cấp cho bố mẹ của chúng tôi. Bà nội tôi và chúng tôi không có tên trong sổ đỏ. Vậy khi cho mượn sổ ủy quyền hay thế chấp có cần chữ ký của chúng tôi và bà tôi không?

Đáp: – Luật đất đai 2013
– Nghị định 43/2014/NĐ-CP
– Nghị định 44/2014/NĐ-CP
– Thông tư 02/2015/TT-BTNMT
Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Do bạn chưa cung cấp đầy đủ các thông tin về sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của gia đình bạn nên chúng tôi chưa thể xác định được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được cấp cho hộ gia đình bạn hay được cấp cho bố mẹ bạn. Do đó, tình huống của bạn có thể xảy ra hai trường hợp:
* Trường hợp 1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho bố mẹ bạn. Theo đó, dấu hiệu để nhận biết là trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phần thông tin về người sử dụng đất sẽ ghi “Ông” hoặc “Bà” sau đó ghi họ tên của bố mẹ bạn. Trong trường hợp này, quyền sử dụng đất là tài sản chung của cha mẹ bạn.
Vì vậy, trong trường hợp này khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất như thế chấp hay ủy quyền, hợp đồng chỉ cần chữ ký của bố mẹ bạn mà không cần chữ ký của các thành viên trong hộ gia đình.
* Trường hợp 2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình bạn, trong đó bố hoặc mẹ bạn là chủ hộ gia đình hoặc là người đại diện của hộ gia đình đứng tên quyền sử dụng đất. Theo đó, dấu hiệu để nhận biết là trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phần thông tin về người sử dụng đất sẽ ghi “Hộ ông” hoặc “Hộ bà” sau đó ghi họ tên của bố mẹ bạn. Trong trường hợp này, quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình. Vì vậy, căn cứ theo khoản 1 Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và khoản 5 Điều 14 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất (ủy quyền, thế chấp) ngoài việc người có tên trên Giấy chứng nhận (bố mẹ bạn) ký tên thì phải được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Theo đó, trong trường hợp này người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện giao dịch khi các thành viên trong hộ gia đình ký trong văn bản đồng ý thực hiện giao dịch đó và văn bản đồng ý phải được công chứng hoặc chứng thực.

error: Content is protected !!