Doanh nghiệp có đầu tư xây dựng mới một Nhà máy thủy điện có công suất 6MW và phát lên lưới với điện áp 35kV. Vậy công trình của doanh nghiệp có phải thuộc danh mục dự án, công trình do cơ quan phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy hay không?

Hỏi: Doanh nghiệp có đầu tư xây dựng mới một Nhà máy thủy điện có công suất 6MW và phát lên lưới với điện áp 35kV. Vậy công trình của doanh nghiệp có phải thuộc danh mục dự án, công trình do cơ quan phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy hay không?

Đáp: Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy quy định các dự án công trình theo quy định tại Phụ lục IV (Danh mục dự án, công trình do cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy) của Nghị định này thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể:
“2. Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:
a) Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng.
b) Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này khi chế tạo mới hoặc hoán cải.”
Theo đó Nhà máy điện (hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện, phong điện…) phải được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trước khi thi công xây dựng mà không phụ thuộc vào công suất của Nhà máy.
Như vậy, Nhà máy điện như trường hợp trên thuộc diện do cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy trước khi thi công xây dựng.

error: Content is protected !!