Điều ước quốc tế chấm dứt hiệu lực nếu nội dung của điều ước đó trái với một quy phạm mệnh lệnh bắt buộc chung (jus cogens) mới hình thành của luật quốc tế.

Hỏi: Điều ước quốc tế chấm dứt hiệu lực nếu nội dung của điều ước đó trái với một quy phạm mệnh lệnh bắt buộc chung (jus cogens) mới hình thành của luật quốc tế.

Đáp: Đúng. Nếu một quy phạm mới bắt buộc của pháp luật quốc tế chung nảy sinh, thì mọi điều ước hiện hữu mâu thuẫn với quy phạm đó sẽ trở thành vô hiệu và sẽ chấm dứt.
Mọi điều ước mà khi được ký kết xung đột với một quy phạm bắt buộc của pháp luật quốc tế chung đều là vô hiệu. Một quy phạm bắt buộc của pháp luật quốc tế chung là một quy phạm được toàn thể cộng đồng các quốc gia chấp thuận và công nhận là một quy phạm không thể vi phạm và chỉ có thể sửa đổi bằng một quy phạm mới khác của pháp luật quốc tế chung có cùng tính chất (Điều 53 và Điều 64 Công ước Viên 1969 về luật điều ước giữa các quốc gia).

error: Content is protected !!