Điều kiện sở hũu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân người nước ngoài được quy định như thế nào?

Hỏi: Điều kiện sở hũu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân người nước ngoài được quy định như thế nào?

Đáp: Đầu tiên, cá nhân nước ngoài phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật4. Ngoài ra, để được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về hình thức sở hữu. Thứ nhất, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi họ đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam, cụ thể là cá nhân nước ngoài phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và nhà ở phải được xây dựng trong dự án theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản có liên quan. Thứ hai, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi họ mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.
Pháp luật Việt Nam hiện hành đã có những quy định mới nhằm tạo điều kiện cho cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở. Trước đây, Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy định cá nhân nước ngoài muốn sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú từ một năm trở lên. Trong khi đó, Luật Nhà ở và các văn bản có liên quan hiện nay chỉ yêu cầu cá nhân nước ngoài thuộc diện được phép nhập cảnh vào Việt Nam là sẽ được tham gia quan hệ sở hữu nhà ở.

error: Content is protected !!