Điều kiện để trở thành chủ thể của tư pháp quốc tế

Hỏi: Điều kiện để trở thành chủ thể của tư pháp quốc tế

Đáp: Điều kiện để trở thành chủ thể của tư pháp quốc tế:
– Cá nhân, tổ chức phải có đầy đủ năng lực chủ thể (năng lực pháp luật và năng lực hành vi) theo quy định của pháp luật.
– Cá nhân, tổ chức đó phải tham gia vào quan hệ xã hội do tư pháp điều chỉnh.
Người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài là chủ thể chủ yếu của Tư pháp quốc tế:
Quan hệ pháp luật thực chất là quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, chính vì vậy trong tư pháp quốc tế không thể không có sự tham gia của cá nhân và tổ chức.
Hầu hết các quan hệ tư pháp quốc tế xảy ra thì đều có sự tham gia của người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài.
Quốc gia là chủ thể đặc biệt của tư pháp quốc tế
Trong thời kỳ quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra một cách mạnh mẽ, các quốc gia trên thế giới đã và đang có mối liên kết, hợp tác với nhau ngày càng chặt chẽ và mật thiết trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị kinh tế đến văn hóa, giáo dục. Chính điều này đòi hỏi bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia, các quốc gia cần đồng thời chịu sự điều chỉnh của tư pháp quốc tế với hệ thống các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế,…đảm bảo quyền tự chủ là lợi ích của các quốc gia. Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu dân sự quốc tế, quốc gia là một chủ thể đặc thù trong tư pháp quốc tế, bên cạnh các chủ thể khác.

error: Content is protected !!