Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

Hỏi: Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước

Đáp: ● Quy chế pháp luật của cơ quan hành chính là toàn bộ các quy định của pháp luật hành chính liên quan đến cơ quan hành chính đó.
● Đặc điểm: Các quy định này bao gồm các vấn đề:
+ Tên cơ quan phản ánh vị trí của nó trong bộ máy nhà nước
+ Cách thức thành lập và cơ cấu tổ chức
+ Quan hệ báo cáo/ được báo cáo và quan hệ trách nhiệm,
+ Nhiệm vụ, chức năng, thẩm quyền,
+ Hình thức và phương pháp hoạt động,
+ Tài khoản,
+ Con dấu,
+ Biểu tượng,
+ Chịu trách nhiệm độc lập trước tòa án,..v.v
=> Các vấn đề trên ở những mức độ khác nhau đều quan trọng, góp phần xác định“ địa vị” của cơ quan. Tuy nhiên, bộ phận quan trọng nhất của quy chế pháp luật của cơ quan nhà nước là thẩm quyền của nó.

error: Content is protected !!