Đề nghị cho biết một số điểm mới về quy định làm thêm giờ của Bộ luật lao động năm 2019 so với Bộ luật lao động năm 2012?

Hỏi: Đề nghị cho biết một số điểm mới về quy định làm thêm giờ của Bộ luật lao động năm 2019 so với Bộ luật lao động năm 2012?

Đáp: Điều 107 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về làm thêm giờ có một số điểm mới so với Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

– Bộ luật lao động năm 2019 đã tăng số giờ làm thêm của người lao động lên không quá 40 giờ/tháng so với quy định không được quá 30 giờ/tháng của Bộ luật lao động năm 2012.

– Bộ luật lao động năm 2019 quy định cụ thể người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp:

(i) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

(ii) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

(iii) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

(iv) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

(v) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Đồng thời, khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định nêu trên, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Còn Bộ luật lao động năm 2012 quy định số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

error: Content is protected !!