“Đất của tôi có sổ đỏ là 100m2 ở ổn định lâu dài. Trong trích lục sổ đỏ cấp từ năm 2002 thì đất này đối diện với ngã 3 của quốc lộ lúc đó đường quốc lộ trong thị trấn chưa mở rộng. Trong sơ đồ vẽ năm 2002 thì đất của tôi cách đường quốc lộ 25m chưa trừ lộ giới. Đến nay đường đã mở rộng hết lộ giới còn dư lại trước cửa nhà tôi 6m nhưng không nằm trong sổ đỏ thì 6m trước cửa này có thuộc vào quyền sở hữu sử dụng của tôi hay không? Tôi có bị người khác chiếm mất quyền sử dụng diện tích đó hay không? (Chiều ngang mặt đường nhà tôi 5m). “

Hỏi: Đất của tôi có sổ đỏ là 100m2 ở ổn định lâu dài. Trong trích lục sổ đỏ cấp từ năm 2002 thì đất này đối diện với ngã 3 của quốc lộ lúc đó đường quốc lộ trong thị trấn chưa mở rộng. Trong sơ đồ vẽ năm 2002 thì đất của tôi cách đường quốc lộ 25m chưa trừ lộ giới. Đến nay đường đã mở rộng hết lộ giới còn dư lại trước cửa nhà tôi 6m nhưng không nằm trong sổ đỏ thì 6m trước cửa này có thuộc vào quyền sở hữu sử dụng của tôi hay không? Tôi có bị người khác chiếm mất quyền sử dụng diện tích đó hay không? (Chiều ngang mặt đường nhà tôi 5m).

Đáp: Căn cứ theo quy định của pháp luật đất đai thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013) và các quyền của người sử dụng đất chỉ phát sinh trên diện tích đất thuộc phạm vi diện tích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, diện tích 6 mét nêu trên nếu không nằm trong sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì về mặt pháp lý không thuộc quyền sở hữu của bạn. Bên cạnh đó, pháp luật đất đai cũng nghiêm cấm và có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành vi lấn chiếm đất đai. Vì vậy, bạn và những người khác đều không có quyền lấn chiếm và sử dụng diện tích đất này. Mọi hành vi chiếm dụng đều là hành vi vi phạm pháp luật.

error: Content is protected !!